Badania naukowe

 • Eksperyment CMS przy akceleratorze LHC
 • Detektor Compact Muon Solenoid (CMS) zbudowany jest przez międzynarodową współpracę o tej samej nazwie w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. Polscy fizycy biorą aktywny udział we współpracy CMS od 1991 roku czyli od momentu jej powstania. Warszawska grupa eksperymentu CMS tworzona jest przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Politechnikę Warszawską. Grupa odpowiedzialna jest za projekt, konstrukcje i utrzymanie w ruchu mionowego układu wyzwalającego działającego w oparciu o komory mionowe RPC (RPC TRIGGER). Obecnie zespół pracuje nad modyfikacją tego układu. Grupa zajmuje się również analizą procesów rozpadu bozonu Higgsa na dwa leptony tau (ℎ→𝜏𝜏) oraz procesami rozpraszania pp pod małymi kątami. Obecnie w skład grupy wchodzi 12 fizyków, 6 studentów i doktorantów oraz kilku inżynierów.

 • Eksperyment COMPASS przy akceleratorze SPS
 • COMPASS jest eksperymentem fizyki wysokich energii przy akceleratorze "Super Proton Synchrotron (SPS)" w CERN. poświęconym badaniu struktury spinowej nukleonu. Od wielu lat stoimy wobec tzw. zagadki spinu nukleonu: okazuje się, że spin kwarków i gluonów nie składa się na spin protonu, a wyjaśnienia tego faktu szuka się tak na gruncie doświadczalnym jak i teoretycznym.

 • GRUPA NEUTRINOWA (eksperymenty Minos+ Super-Kamiokande T2K)
 • Neutrina to jedne z najbardziej tajemniczych cząstek elementarnych. Niezwykle lekkie i przenikliwe, zmieniające swoje własności w trakcie propagacji (zjawisko oscylacji neutrin), stanowią obiekt badań fizyków z całego świata,

  Grupa neutrinowa z UW bierze udział w badaniach neutrin w ramach następujących międzynarodowych eksperymentów:

  T2K (Tokai-to-Kamioka) - eksperyment badający oscylacje neutrin akceleratorowych, zlokalizowany w Japonii

  Minos+  - Eksperyment wykorzystujący wiązkę neutrin z laboratorium Fermilab (pod Chicago) i dwa detektory: mniejszy umieszczony w Fermilabie i większy w kopalni Soudan w Minnesocie.

  Grupa zaangażowana jest również w eksperyment NA61 SHINE , którego wyniki oddziaływań hadronów wykorzystywane są w T2K.

 • Eksperyment NA61 SHINE  NA61/SHINE to eksperyment działający przy akceleratorze SPS w laboratorium CERN. Badania eksperymentu skupiają się wokół zderzeń ciężkich jonów w zakresie energii 13 - 158 GeV na nukleon. Eksperyment wykonuje unikalny skan w funkcji energii oraz rozmiaru układu zderzanych jonów. Głównymi celami fizycznymi eksperymentu wyznaczenie progu na produkcję plazmy kwarkowo-gluonowej i odnalezienie punktu krytycznego silnie oddziałującej materii. Oprócz tego, NA61/SHINE zajmuje się także wykonywaniem pomiarów referencyjnych dla takich eksperymentów jak: T2K, Pierre Auger Observatory i KASCADE.

 • ILC
 • ILC jest projektem nowego akceleratora liniowego elektron-pozyton, opartego na technologii nadprzewodzących wnęk przyspieszających. W pracach nad ILC uczestniczą wspólnie fizycy z Instytutu Fizyki Teoretycznej i Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, we współpracy z fizykami z innych instytucji. Tematem prowadzonych badan są: lekki i ciężki bozon Higgsa, rzadkie rozpady kwarku t, zderzenia foton-foton.

 • Pi of the Sky
 • Eksperyment "Pi of the Sky" zajmuje się poszukiwaniem błysków optycznych na niebie, w szczególności poświat optycznych związanych z rozbłyskami gamma (ang. Gamma Ray Burst, GRB). GRB są najpotężniejszymi, naturalnymi źródłami energii znanymi ludzkości. Rozbłyski promieniowania gamma zdarzają się losowo na całej sferze niebieskiej, średnio 2 dziennie, i trwają od kilku do kilkuset sekund. Ich olbrzymia energia jest skupiona w wąskim stożku, co powoduje, że można je obserwować z odległości miliardów lat świetlnych. Ponieważ nie wiadomo gdzie i kiedy nastąpi kolejny wybuch, dlatego aby zaobserwować rozbłysk gamma należy monitorować jak największy fragment nieba przez jak najdłuższy czas. I w tym kierunku rozwija się "Pi of the Sky", budując teleskopy-roboty o możliwie dużym polu widzenia, które prowadzą ciągłe obserwacje nocnego nieba z dobrą rozdzielczością czasową (~10 sekund). Przy okazji obserwujemy też: gwiazdy zmienne, ciała kosmiczne przelatujące blisko Ziemi, sztuczne satelity, śmieci kosmiczne, itp.

 • ZEUS
 • Tematy fizyczne nad ktorymi obecnie pracuja czlonkowie warszawskiej grupy ZEUS:

  Elastyczna produkcja mezonow wektorowych w fotoprodukcji i gleboko-nieelastycznym rozpraszaniu elektron-proton. Rekonstrukcja rozpadow leptonowych J/Psi.

  Analiza dostepnych danych z pomiarów głęboko nieelastycznego rozpraszania elektron-proton w modelu sprzezen punktowych: wyznaczanie ograniczeń na promień kwarku oraz poszukiwanie "nowej fizyki" (leptokwarków, skwarków, nowych oddziaływań) .

 • EKSPERYMENT QUEST

  Badanie spinowych korelacji kwantowych relatywistycznych par elektronów

  QUEST jest eksperymentem, w ramach którego planowany jest pomiar relatywistycznych kwantowych korelacji spinowych w rozpraszaniu Møllera e-e- à e-e- przy energiach rzędu kilku MeV. Celem tych pomiarów jest zweryfikowanie przewidywań teoretycznych dotyczących spinowych funkcji korelacji i wyciągnięcie wniosków na temat niektórych fundamentalnych pojęć relatywistycznej mechaniki kwantowej (spin, splątanie, nielokalność). Pomiar rzutów spinu rozproszonych elektronów planowany jest metodą polarymetrii Motta. Projekt znajduje się w stadium rozwoju – dedykowany do tego celu polarymetr oraz metodologia analizy danych opracowywane są aktualnie na podstawie symulacji (Geant4). Pomiary odbędą się na wiązce spolaryzowanych elektronów o energii 3 MeV w Technische Universitaet Darmstadt. mA to być pierwszy na świecie pomiar relatywistycznych korelacji spinowych dla cząstek obdarzonych masą. Jest to eksperyment w małej skali – polarymetr wraz z detektorami zmieści się w objętości ok. 1 m3.

 • * EKSPERYMENT JET/ C*à3 3𝛼

  ¬ WRÓĆ NA POCZĄTEK

 • Badania naukowe dotyczące cząstek elementarnych prowadzimy we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

  Featured Image

  ZAKŁAD CZĄSTEK I ODDZIAŁYWAŃ FUNDAMENTALNYCH

  Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

  Featured Image

  ZCiOF
  Wydział Fizyki UW
  ul. Pasteura 5
  PL-02-093 Warszawa