EKSPERYMENT QUEST

Badanie spinowych korelacji kwantowych relatywistycznych par elektronów. QUEST jest eksperymentem, w ramach którego planowany jest pomiar relatywistycznych kwantowych korelacji spinowych w rozpraszaniu Møllera e-e- à e-e- przy energiach rzędu kilku MeV. Celem tych pomiarów jest zweryfikowanie przewidywań teoretycznych dotyczących spinowych funkcji korelacji i wyciągnięcie wniosków na temat niektórych fundamentalnych pojęć relatywistycznej mechaniki kwantowej (spin, splątanie, nielokalność). Pomiar rzutów spinu rozproszonych elektronów planowany jest metodą polarymetrii Motta. Projekt znajduje się w stadium rozwoju – dedykowany do tego celu polarymetr oraz metodologia analizy danych opracowywane są aktualnie na podstawie symulacji (Geant4). Pomiary odbędą się na wiązce spolaryzowanych elektronów o energii 3 MeV w Technische Universitaet Darmstadt. mA to być pierwszy na świecie pomiar relatywistycznych korelacji spinowych dla cząstek obdarzonych masą. Jest to eksperyment w małej skali – polarymetr wraz z detektorami zmieści się w objętości ok. 1 metra sześciennego.